WAKEPARK Pionki już otwarty !

WITAMY !

Zapraszamy do zabawy w otwartym WAKEPRAK-u
w Pionkach na Stawie Górnym.

Zobacz więcej
facebook

WAKEPARK PIONKI

Zapraszamy do zabawy !

WAKEPARK PIONKI

Zapraszamy do zabawy !

WAKEPARK PIONKI

Zapraszamy do zabawy !

WAKEPARK PIONKI

Zapraszamy do zabawy !

WAKEPARK PIONKI

Zapraszamy do zabawy !

WAKEPARK PIONKI

Zapraszamy do zabawy !

WAKEPARK PIONKI

Zapraszamy do zabawy !

WAKEPARK PIONKI

Zapraszamy do zabawy !

REGULAMIN WAKEPARK PIONKI

  1.Właścicielem i operatorem urządzenia jest Gmina Miasta Pionki - Urząd Miasta Pionki Aleja Jana Pawła II 15 26-670 Pionki, Tel. 483414200 um@pionki.pl
  2. Godziny otwarcia, przerwy w działaniu oraz inne aktualne informacje dotyczące funkcjonowania wyciągu publikowane są w Internecie na stronie www.wakepark.pionki.pl
  3. Korzystanie z wyciągu jest odpłatne według aktualnie obowiązującego cennika.
  4. Użytkownicy obowiązani są do przestrzegania poleceń obsługi oraz zasad korzystania z wyciągu.
  5. Z wyciągu mogą jednocześnie korzystać maksymalnie 4 osoby, przy czym na trasie jazdy w każdej chwili pozostaje tylko jedna osoba, a pozostałe przebywają w wyznaczonej przez obsługę strefie oczekiwania na swoją kolejkę jazdy.
  6. Opłata wnoszona jest za pełna godzinę zegarową, która liczona jest bez względu na to, czy użytkownik pojawił się gotowy do jazd punktualnie czy nie.
  7. W pakiecie za wynajmowany sprzęt znajduje się kask i kamizelka wypornościowa. Użytkownik może korzystać z wyciągu na własnym sprzęcie.
  8. Aktualne informacje dotyczące rezerwacji jazd, cenniki, godziny otwarcia oraz przerwy w funkcjonowaniu WakeParku Pionki ogłaszane są na stronie www.wakepark.pionki.pl , www.fb.me/PionkiSport , www.pionki.wakems.com.
  9. Karnety: - karnet miesięczny upoważnia do korzystania przez 2 godziny dziennie z wyciągu przez 30 dni od dnia zakupu karnetu - karnet sezonowy upoważnia do korzystania przez 2 godziny dziennie z wyciągu przez cały sezon otwarcia WakePark Pionki w danym roku


ZASADY KORZYSTANIA Z WYCIĄGU

  1. Z wyciągu mogą korzystać osoby, które:
  – potrafią pływać
  – są pod opieką osób dorosłych, jeśli nie mają ukończonych 18 lat
  2. Z wyciągu nie mogą korzystać osoby:
  – znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  – swoim zachowaniem powodują zagrożenie bezpieczeństwa swojego lub innych użytkowników wyciągu. Osobom takim odmówiona będzie możliwość korzystania z wyciągu.
  3. Użytkownicy przez cały czas korzystania z wyciągu – jazdy wzdłuż toru bądź oczekiwania w wodzie na swoja kolejkę – zobowiązani są do posiadania na sobie prawidłowo zapiętych, dopasowanych do swojego wzrostu kamizelek ratunkowych.
  4. Nie wolno korzystać z rozstawionych przeszkód na torze, ani dokonywać akrobacji podczas jazdy beż założonego na głowę, prawidłowo dopasowanego i zapiętego kasku ochronnego.
  5. Kaski ochronne na głowę obowiązują również dzieci w wieku do 12 lat. Pozostali użytkownicy mogą korzystać z wyciągu bez kasków ochronnych na głowie, o ile nikt z nich grupy ani oni sami nie będą w trakcie swojego czasu wykonywać akrobacji ani korzystać z rozstawionych na trasie przeszkód ( skoczni, ramp, itp.)
  6. Przed wejściem do wody należy ustalić z obsługą wyciągu znaki porozumiewania się:
  - wyciągnięta do góry ręka – „ jestem gotowy do jazdy”
  - machanie wyciągniętą ręką – „proszę o pomoc”
  - trzykrotne wyciągnięcie raz za razem ręki w górę – „ proszę o przyciągnięcie mnie na linię startu
  7. Użytkownik przed wejściem do wody na linię startu obowiązany jest poinformować obsługę, czy korzystał już wcześniej z wyciągu WakePark Pionki oraz jakie są jego umiejętności. Obsługa wyciągu udziela każdemu użytkownikowi przed wejściem do wody instruktażu. Udziela również wskazówek użytkownikowi podczas pozostawiania w wodzie na linii startu.
  8. Użytkownicy bezwzględnie obowiązani są do wykonywania poleceń i uwag obsługi.
  9. Podczas korzystania z wyciągu użytkownicy zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa, obserwując tor przed sobą i dostosowując swoją jazdę do aktualnej sytuacji na torze, a w sytuacji znalezienia się kogokolwiek na linii jego jazdy obowiązany jest natychmiast przerwać jazdę.
  10. Podczas jazdy na wyciągu oraz pozostawania w wodzie w gotowości do jazdy należy powstrzymać się przed hałasowaniem i utrudnianiem obsłudze nadzoru nad wyciągiem i osobami aktualnie korzystającymi z wyciągu
  11. Nie wolno osobom postronnym przebywać w obszarze oczekiwania przed linia startu ani w obszarze wyznaczonego toru.
  12. Nie wolno zaśmiecać wyznaczonego toru jazdy wyciągu, a w szczególności wrzucać do wody butelek i przedmiotów niebezpiecznych dla użytkowników.
  13. Trasa przejazdu uzupełniona jest skoczniami i rampami, które stanowią specjalistyczny sprzęt służący zaawansowanym użytkownikom wyciągu. Korzystanie z nich wymaga wysokich umiejętności i jest obarczone zwiększonym ryzykiem urazu i kontuzji.
  14. Korzystanie ze skoczni i ramp jest dozwolone tylko dla posiadaczy własnych desek wakeboardowych.
  15. Niedozwolone jest najeżdżanie na rampy i skocznie na tzw. finy.
  16. Niedozwolone jest najeżdżanie na rampy i skocznie na deskach zaopatrzonych w wiązania kitesurfingowe – pady i strapy.
  17. Niedozwolone jest rozpoczynanie jazdy bądź jej kontynuowanie, jeśli na torze wyciągu przebywa jakakolwiek inna osoba, obiekt pływający bądź zwierzę.
  18. Obsługa ma prawo do usunięcia z wyciągu każdego użytkownika i w każdym czasie bez zwrotu pieniędzy za jazdę w razie łamania niniejszych zasad regulaminu lub z innych istotnych powodów bezpieczeństwa.
  19. Obsługa komunikuje się z użytkownikami za pomocą komunikatów słownych lub dźwiękowych, przekazywanych gwizdkiem: - pojedynczy gwizdek – „uwaga”, powtórzony 5 – krotnie gwizdek – „wszyscy użytkownicy wyciągu obowiązani są natychmiast wyjść z wody”
  20. Operator obsługujący wyciąg sprawuje osobisty nadzór, kontrolę i opiekę nad użytkownikami podczas ich przebywania w wodzie. Nie wolno utrudniać operatorowi wykonywania jego obowiązków.
  21. Korzystanie z wyciągu WakePark Pionki jest bezpieczne i odbywa się pod ciągłym nadzorem obsługi, nie mniej jednak jest to sport wodny, uprawianie, którego może wiązać się z powstaniem urazów bądź nieprzewidzianych wypadków, pomimo zachowania pełnej ostrożności zarówno przez obsługę jak i użytkownika. Korzystanie z wyciągu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do właściciela WakePark Pionki, którym jest Urząd Miasta w Pionkach, 26-670 Pionki Aleja Jana Pawła II 15, związanych z użytkowaniem wyciągu w szczególności roszczeń odszkodowawczych z tytułu wszelkich wypadków, w tym w szczególności wszelkiego rodzaju złamań, zwichnięć, urazów, potłuczeń i innych uszkodzeń ciała bez względu na skutek, jak również zniszczenia odzieży lub innego mienia użytkownika.


Życzymy wspaniałych przygód w WakePark Pionki!

Zapraszamy

GODZINY OTWARCIA

ZAPRASZAMY

poniedziałek - niedziela w godzinach 12.00 - 19.00

Cennik Wakepark i innych atrakcjiWakeparkDorośliDzieci Młodzież i posiadacze Karty Dużej RodzinyDzieci Karta Dużej RodzinyKarnet miesięcznyKarnet sezonowyPianka, deska dotyczy karnetuKAJAKI, ROWERY WODNE, LEŻAKI I PARASOLEKajakRower wodny dwuosobowyRower wodny trzyosobowyRower wodny czteroosobowyParasol plażowy / 1 dzieńLeżak / 1 dzieńZestaw 2 leżaki i parasol plażowy / 1 dzieńKULE WODNE I BUBBLE FOOTBALL